„Rozptýlený svet: alebo #Život s ADHD“

Hyperaktivita,

Neschopnosť sústrediť sa,

Časté, rýchle a striedajúce sa myšlienky

Neustále hľadanie nových podnetov.

Pre mnohých z nás sú to nepredstaviteľné obmedzenia. Náš každodenný bežný deň je pre pre ľudí s #ADHD (poruchou pozornosti a hyperaktivitou) dňom a druhom života, či životným štýlom, v ktorom

s vymenovanými príznakmi poruchy zápasia každý deň.

ČO je to #ADHD

#ADHD nie je len nedostatok pozornosti či nezvládnutá hyperaktivita. #ADHD je zložitá neurovývinová porucha, ktorá ovplyvňuje:

pozornosť,

schopnosť plánovať,

organizovať

a ovládať impulzívne správanie.

Pre všetkých jednotlivcov, ktorí sa vyrovnávajú s touto poruchou, môžu byť každodenné úlohy, ktoré ostatní berú ako samozrejmosť, náročné a vyčerpávajúce.

Symptómy #ADHD

Jedným z najvýraznejších symptómov ADHD je neschopnosť udržať si pozornosť k danej činnosti, vzdelávaniu, či aktivite dlhšiu chvíľu alebo obdobie. Osoba s ADHD sa ľahko rozptýli, pretože si neuvedomuje,vako uplynul čas, a neustále sa odvracia a skáče od jednej aktivity k druhej.

Tým narastá u tejto osoby počet nedokončených úloh a s tým narastá aj pocit frustrácie.

Príznaky poruchy #ADHD a jej dopady

U ľudí s poruchou ADHD sa mnohokrát vyskytuje vlastnosť, ktorou je impulzívnosť. Táto môže mať veľký dopad na sociálny život jednotlivca s ADHD. V dôsledku tejto vlastnosti ľudia s #ADHD často konajú spontánne, bez ohľadu na následky. Táto spontánnosť a správanie vedie preto veľakrát k problémom

v medziľudských vzťahoch, v práci i v škole.

Spôsoby zvládnutia prejavov ADHD

Napriek tomu, že život s #ADHD prináša pre znevýhodneného človeka veľa výziev, existujú spôsoby, ktoré pomáhajú zvládnuť prejavy ADHA a žiť plnohodnotný život. Medzi najefektívnejšie liečebné metódy patrí kombinácia behaviorálnej terapie a farmakoterapie.

  • Behaviorálna terapia sa zameriava na rozvoj schopností riadiť impulzívnosť a zlepšiť schopnosť sústrediť sa.
  • Farmakoterapia môže pomôcť stimulovať určité časti mozgu, ktoré sú spojené s pozornosťou a impulzívnym správaním.

Okrem toho existuje aj množstvo stratégií a techník zvládania poruchy, ktoré môžu ľuďom s #ADHD pomôcť zlepšiť kvalitu ich každodenného života.

Techniky zvládania poruchy ADHD

Medzi techniky patria:

vytváranie rutín,

používanie pomôcok na organizáciu,

-cvičenie a zdravý životný štýl,

-nájdenie spôsobov, ako sa vyrovnať so stresom.

Pozitívne vlastnosti ľudí s ADHD

Je dôležité mať na pamäti, že ľudia s ADHD majú tiež mnoho pozitívnych vlastností. Môžu byť tvoriví, energickí a majú schopnosť kreatívne a inovatívne myslieť. Ich inovatívny prístup k riešeniu problémov môže byť obdivuhodný a prínosný.

Pochopenie a podpora jednotlivcov s ADHD

V konečnom dôsledku je dôležité vyjadriť pochopenie a podporu pre jednotlivcov, ktorí majú poruchu ADHD. Vzdelávanie sa o javoch, príznakoch tejto poruchy a terapii a odstraňovaní stigma, ktoré ju sprevádza, pomáha vytvoriť prostredie, v ktorom sa jednotlivci cítia akceptovaní a podporení.

Poruchu ADHD nie je vôbec ľahké a jednoduché prekonať, ale s vhodnou podporou a správnymi nástrojmi môžu ľudia s touto poruchou žiť plnohodnotný život a využiť svoje jedinečné schopnosti na ceste k úspechu.

Komentáre