Výchova detí s Apergerovým syndrómom

Spoločnosť sa stále viac učí a prispôsobuje potrebám detí a jednotlivcov so špeciálnymi potrebami, vrátane Aspergerovho syndrómu. Zlepšuje sa prístup k ich vzdelávaniu, zvyšuje sa poskytovanie podpory pri poruche s AS, a zvyšuje sa informovanosť spoločnosti. Tieto opatrenia vedú k väčšej inklúzii a efektívnejším možnostiam výchovy a vzdelávania pre deti s Aspergerovým syndrómom.

Dôležité je neustále vzdelávanie sa pedagógov, asistentov, ošetrujúceho personálu a pod. s čím súvisí aj lepšie vzdelávanie detí s Aspergerovým syndrómom. Výzvou pre rodičov je poskytnúť deťom s AS lásku, podporu, vhodné prostredie, sociálnu interakciu a ďalšie možnosti, aby tieto deti boli schopné uspieť a rozvinúť svoj potenciál, smerujúcim k dosiahnutiu kvalitného a plnohodnotného života.

Výskyt Apergerovho syndrómu

Presná štatistika o tom, aký je počet detí s Aspergerovým syndrómom sa v súčasnosti môže líšiť v závislosti od krajiny ku krajine, tiež v definícií porúch autistického spektra a diagnostických postupov v danej krajine. Zdá sa, že v mnohých krajinách počet detí s diagnostikovanými poruchami autistického spektra, vrátane Aspergerovho syndrómu, narástol.
Mnohí teraz dospelí jedinci žijúci medzi nami netušia že disponujú poruchou AS, a netušia to ani ich rodičia, príbuzní či ľudia navôkol. Vie sa len, že sú akýsi inakší. Dnes je už výskyt porúch AS lepšie diagnostikovaný, je vynájdených viac lepších opatrení a postupov, ktoré sa môžu implementovať pri výchove a vzdelávaní deti s AS. Napriek tomu štatistiky ukazujú nárast porúch s AS.

Existuje niekoľko faktorov, ktoré by mohli tento nárast vysvetľovať:

 1. Zlepšená diagnostika: S väčším porozumením autistickým poruchám a zlepšením diagnostických postupov dochádza k lepšiemu zisteniu prípadov, ktoré predtým mohli diagnostike uniknúť
 2. Určenie definícií a klasifikácia: Zmeny v diagnostických kritériách a zhrnutie rôznych porúch autistického spektra do jedného celku (Autism Spectrum Disorder – ASD) ovplyvnilo spôsob, akým sú deti s Aspergerovým syndrómom diagnostikované.
 3. Zväčšená informovanosť a osveta: Väčšia informovanosť odborníkov a verejnosti vedie k zvýšenému zisteniu a diagnostikovaniu prípadov Aspergerovho syndrómu.

Zlepšenie diagnostiky

Aj keď existuje predpoklad, že počet detí s autistickým spektrom narástol, treba si uvedomiť, že skutočnou príčinou tohto javu môže byť aj zlepšenie diagnostiky a  väčšia informovanosť verejnosti.

Dôležité je venovať pozornosť poznatku, že každé dieťa je jedinečné, jedinečné je aj jeho zdravotné znevýhodnenie a preto porozumenie individuálnym potrebám dieťaťa je pre jeho úspešný rozvoj a zapojenie sa do spoločnosti- kľúčové.


Presná štatistika počtu detí s Aspergerovým syndrómom môže byť v jednotlivých krajinách rôzna a môže sa meniť v čase. V minulosti často nebol Aspergerov syndróm u detí správne diagnostikovaný, čo mohlo viesť k podhodnoteniu skutočného počtu detí s touto poruchou.

Samostatná kategória

Od roku 2013 však už nie je Aspergerov syndróm samostatnou diagnostickou kategóriou- podľa diagnostického manuálu DSM-5, ktorý sa používa na liečenie psychických porúch. Namiesto toho je Aspergerov syndróm zahrnutý v rámci širšieho spektra autizmu ako ASD (Autism Spectrum Disorder).

Podľa Centers for Disease Control and Prevention (CDC) v Spojených štátoch je výskyt autizmu (vrátane Aspergerovho syndrómu) asi jeden prípad na 54 detí. Tieto údaje môžu byť ovplyvnené rôznymi faktormi, napr. vplyvom lepšej informovanosti o prejavoch autizmu, zlepšených diagnostických postupov a zisteniu značnej miery príznakov s rôznymi prejavmi poruchy.

Individuálne potreby

Je dôležité si uvedomiť, že každý prípad Aspergerovho syndrómu je jedinečný a každé dieťa má individuálne potreby a charakteristiky. Informácie o autizme sa stále zvyšujú a v mnohých krajinách sa snažia diagnostikou zistiť u detí jeho prítomnosť a poskytnúť deťom so špeciálnymi potrebami, vrátane autizmu potrebnú podporu.

Vplyv AS na dieťa a rodičia

Výchova detí so špeciálnymi potrebami je veľmi náročná a zároveň potrebná, a tejto výzve čelia mnohí rodičia. Aspergerov syndróm ovplyvňuje spôsob, akým dieťa vníma a interaguje so svetom a okolím. Výchova dieťaťa s Aspergerovým syndrómom vyžaduje trpezlivosť, porozumenie a prispôsobenie sa jeho potrebám. Aspergerov syndróm je klasifikovantý ako forma autizmu, ktorá môže ovplyvniť:

– sociálne interakcie,

-komunikáciu

-správanie sa dieťaťa.

Zatiaľ čo každé dieťa s Aspergerovým syndrómom je jedinečné a má individuálne potreby, existujú niektoré všeobecné stratégie, ktoré si potrebujú rodičia a opatrovatelia nutne osvojiť a správne ich používať pri výchove detí s touto poruchou.

Výchova detí s AS je plná radosti, ale aj snaženia a trpezlivosti. Aspergerov syndróm u detí spôsobí, že cesta môže byť pre rodičov omnoho náročnejšia, ale zároveň  aj obohacujúcejšia. Dnešné prostredie otvára množstvo možností a zdrojov pre podporu detí s touto diagnózou, umožňuje im vytvárať zmysluplné a naplnené životy.

Informácie pre rodičov

Rodičia by mali mať určite dostatok informácií a

 1. Vedieť zavčasu prvotne zdiagnostikovať či ide o Aspergerov syndróm u ich dieťaťa
 2. Porozumieť jedinečnosti dieťaťa
 3. Podporovať dieťa
 4. Vytvoriť mu vhodné prostredie
 5. Dopriať mu individuálny prístup
 6. Dopriať mu sociálne interakcie
 7. Jasne ho usmerniť
 8. Zohľadniť jeho záujmy
 9. Podporiť jeho aj svoju sebareflexiu

Po naplnení týchto krokov rodičmi, blízkymi osobami, opatrovateľmi, asistentami , vychovávateľmi a iným personálom sa umožní a dopraje dieťaťu s AS vhodná výchova, ktorá akceptuje jeho individuálne potreby. Ďalšie zaujímavé informácie sa dozviete v ebooku.

Komentáre