Budovanie značky, imidžu firmy, a PR stratégia Firmy

Základom správneho fungovania a úspechu ktorejkoľvek firmy je jej firemná komunikácia. Firemná  komunikácia je súhrnom správania, ktorým sa firma prezentuje navônok, a na okolie, spôsobom  ako firma komunikuje, s čím súvisí aj komunikácia vo vnútornom prostredí firmy.

Súčasťou firemnej komunikácie je je okrem vonkajšej komunikácie aj komunikácia vo vnútornom prostredí  firmy, čo predstavuje komunikáciu medzi  zamestnancami, vedúcimi, akcionármi a  inými  osobami, ktoré sú zainteresované do chodu firmy.

Jednotná firemná komunikácia je vonkajším prejavom firemnej identity, a podáva základný ucelený obraz o firme. Image firmy  ovplyvňovaná aktívnou komunikáciou firmy smerom k verejnosti, správaním sa  na trhu, reakciami na podnety médii, reakciami  na podnety verejnosti o pod. Účinnosť firemnej komunikácie je zvyšovaná nástrojmi marketingového mixu, ktorého súčasťou je marketingová komunikácia a PR.

Cieľmi PR komunikácie je plánované a riadené  informovanie vybraných cieľových skupín, a  budovanie imidžu firiem takými nástrojmi, aby boli naplnené marketingové ciele firmy.

Cieľom public relations je  budovanie pozitívnej povesti firmy prostredníctvom komunikácie s verejnosťou.

K ďalším kľúčovým cieľom PR patrí napr. zmena názorov, postojov a správania sa cieľových skupín a verejnosti.

 „Public Relations je určitý systematický súhrn nástrojov, aktivít a  činností zameraných na cieľavedomé budovanie vzťahov firmy, organizácie, či inštitúcie so svojím okolím a verejnosťou, za účelom dosiahnutia  porozumenia, dobrých vzťahov a kladnej predstavy o firme, organizácii,  a jej produktoch  i činnostiach.“

Dobré vzťahy s verejnosťou „public relations“ znamenajú obojsmerné fungovanie vzťahov medzi firmou, či inštitúciami a ich okolím, t.j. firmou a jej dodávateľmi, odberateľmi, spotrebiteľmi, vládou, médiami, verejnou správou, finančnými inštitúciami, školskými a zdravotníckymi organizáciami,  medzinárodnými inštitúciami, cirkvou a pod. Vytvorenie dlhodobého dialógu so zámerom poznania názorov druhej strany a účelom spätnej väzby, s cieľom sledovať porozumenie na oboch stranách, je hlavným prínosom  pri vytváraní a udržiavaní pozitívneho imidžu firmy či inštitúcie na verejnosti.

Vplyvom rozširujúceho sa internetu vznikli nové média, ktorými sa pre lokálnych príjemcov komunikácie vytvorili možnosti globálneho významu. Takto vznikla elektronická možnosť okamžitého masového vysielania a zdieľania informácií s  dobrou kvalitou a automatizáciou celého procesu.

Internet prebral niektoré funkcie televízie, rozhlasu a tlače. Výhodou internetovej komunikácie je  tiež jej merateľnosť presnosť , možnosť presného zacielenia, personalizácie, interaktivity, a využitelnost multimediálneho obsahu.

Jednoduché meranie účinnosti  produkuje relatívne nízke náklady.

Ďalším dôvodom  pre využívanie internetovej komunikácie je fakt, že internet je všade prítomný. Rýchlosť spojenia je nezávislá na mieste, kde sa komunikujúci nachádzajú, pričom možno osloviť velké množstvo potenciálnych , alebo  aj už existujúcich zákazníkov.

Public relation sa takisto zmenilo v úzkom prepojení so zmenou a vývojom internetu. Firmy a spoločnosti vytvárajú nový obsah na svojich webových stránkach, na ktorých návštevníci nájdu informácie z oblasti public relations.

 

 

  • Nadpis formuláře

    Text formuláře

  • Kategorie