Vnútro – firemná komunikácia podniku a jej vplyv na vzťah s verejnosťou (PR).

Vnútro-firemná komunikácia ako nástroj PR.

K jednému zo základných prvkov úspešného fungovania podniku patrí aj  jeho vnútro firemná komunikácia, s dopadom na vzťah s verejnosťou.
1. Celkovo firemná komunikácia predstavuje  vzájomné správanie sa vedúcich pracovníkov, zamestnancov, akcionárov, a osôb zainteresovaných do chodu podniku.

Komunikácia vo vnútornom prostredí podniku.

2. Vnútorná firemná komunikácia značí najčastejšie komunikáciu medzi zamestnancami a vedúcimi pracovníkmi. Mnohokrát je interná komunikácia  sprevádzaná korektným, alebo aj nekorektným správaním vedúcich pracovníkov k zamestnancom.  Vzťah príčiny a  následku v praxi funguje na výbornú a ten ovplyvňuje aj správanie sa zamestnancov ku manažmentu a zamestnancov voči sebe navzájom.

Dopady nesprávnej komunikácie

3. Pri vytváraní nesprávnej a nezvládnutej komunikácii vedúcim manažmentom voči zamestnancom,  vzniká:

 • zlá pracovná atmosféra,
 • nekorektné pracovné vzťahy, implementujúce sa do povedomia zamestnancov,
 • nesprávne pracovné  postoje,
 • nepriaznivá vzájomná pracovná  komunikácia.

4. Komplexná komunikácia vedúcich pracovníkov a zamestnancov  tvorí celkovú atmosféru a dojem,  ktorým sa firma prezentuje navonok ako PR komunikácia. Ak je táto korektná vo vnútro firemných vzťahoch, bude aj dojem smerom vonku korektný, pozitívny a úspešný.  Naopak ak je komunikácia vo vnútornom prostredí nevyhovujúca, pretransformuje sa atmosféra a dojem smerom k verejnosti na nepriaznivej úrovni.


5. Vonkajšie okolie firmy je veľmi vnímavé a skôr či neskôr odhalí spôsob, akým firma komunikuje vo vnútornom prostredí.
Na povrch vyjdú  kritické aspekty komunikácie-ak také sú, ktoré sa odohrávajú za stiahnutou oponou. Skúsení odborníci a profesionálny obchodníci postrehnú  nezdravú komunikáciu napr. z reči tela zamestnancov, ktorá  veľmi významne napovie ako sa pracovníci vo firme cítia.
Ak obchodní partneri zistia, že niečo nie je v podniku v poriadku, stávajú sa ostražitými aj pri uzatváraní spoločných obchodov. Ostražitosť partnerov voči podniku,  zákonite povedie ku zníženiu objemu predaja produktov.

6. Dopadom nesprávnej komunikácie vedúcich pracovníkov so zamestnancami súhrne povedané je:

 • vyvolanie  narušenej pracovnej atmosféry vo firme,
 • zníženie pracovného výkonu zamestnancov,
 • vysoká chorobnosť a migrácia zamestnancov.
 • potlačenie  lojality zamestnancov voči firme a jej cieľom,
 • ostražitosť obchodných partnerov,
 • zníženie objemu predaja.

7. Správna vnútro -firemná komunikácia medzi manažmentom a zamestnancami vytvorí:

 • pozitívne, zdravé pracovné prostredie
 •  zdravé profesionálne pracovné vzťahy
 • lojalitu zamestnancov k firme, jej stratégiám a víziám.Preto by mal byť manažment firmy vyškolený v komunikácii so zamestnancami a pôsobiť čo najviac profesionálne.Tento významný prvok sa prejaví v konečnom dôsledku v PR vzťahu podniku a verejnosti.

Dôležitosť jednotnej komplexnej PR  firemnej komunikácie

8. Najdôležitejším prvkom pre prezentáciu firmy smerom k verejnosti je  jednotná firemná komunikácia. Jednotnosť  je základom pre  vonkajší prejav firemnej identity a podáva základný ucelený obraz o firme.

9. Obraz firmy na verejnosti je  prezentovaný aktívnou komunikáciou firmy k verejnosti:

 •  jej správaním sa
 • postojmi na verejnosti,
 • reakciami na podnety médií,
 • reakciami na podnety verejnosti a pod.Účinnosť firemnej komunikácie sa dá priamo  zvýšiť nástrojmi PR  komunikácie a budovaním čo najlepšieho vzťahu s verejnosťou. Väčšinou túto oblasť majú na starosti PR hovorcovia, ak malé podniky PR hovorcu nemajú, vedia použiť spôsoby popísané v bezplatnom eBooku „10 trikov“ ako úspešne tvoriť pozitívne meno malého podniku.

10. Cieľom PR komunikácie firmy je plánované a riadené informovanie vybraných cieľových skupín, o:

 • svojich postojoch,
 • zámeroch,
 • produktoch,
 • službách,
 • krízovej situácii.

Budovanie pozitívnej povesti firmy, ako súčasť PR

11. Najdôležitejším cieľom public relations je  budovanie pozitívneho mena firmy prostredníctvom komunikácie s verejnosťou, a cieľavedomé budovanie vzťahov firmy, organizácie či inštitúcie so svojim okolím.
Účelom tohto vzťahu je dosiahnutie porozumenia, dobrých vzťahov, kladnej predstavy o firme, organizácii, jej produktoch a činnostiach. “

12. K ďalším kľúčovým cieľom PR malého podniku   patrí ovplyvňovanie a vyvolanie zmeny názorov, postojov a správania cieľovej skupiny na verejnosti. Na to akým spôsobom to dosiahnuť, existuje niekoľko nástrojov, ktoré sú popísané v eBooku: Ako úspešne tvoriť pozitívne meno malého podniku.

13. Dobré vzťahy s verejnosťou „public relations“ znamenajú obojsmerné fungovanie vzťahov medzi firmou,  inštitúciami a ich okolím,  firmou a jej dodávateľmi, odberateľmi, spotrebiteľmi, vládou, médiami, verejnou správou, finančnými inštitúciami, školskými a zdravotníckymi organizáciami, medzinárodnými inštitúciami.

Pravidelnosť, dlhodobý dialóg a automatizácia

14. Hlavným prínosom pri vytváraní a udržiavaní pozitívneho  imidžu podniku na verejnosti  je:

 • vytvorenie dlhodobého dialógu,
  so zámerom poznania názorov druhej strany,
 • získanie spätnej väzby,
 • cieľ sledovať porozumenie a konsenzus na oboch stranách.

15. Vplyvom rozširujúceho sa internetu vznikli možnosti pre lokálnych príjemcov vytvoriť proces globálneho významu s  možnosťou okamžitého masového vysielania, zdieľania informácií s dobrou kvalitou a automatizácia procesu.

16. Internet prebral niektoré funkcie televízie, rozhlasu a tlače. Výhodou internetovej komunikácie je jej:

 • merateľnosť,
 • presnosť,
 • presné zacielenie,
 • personalizácia,
 • interaktivita
 • využiteľnosť multimediálneho obsahu.

Náklady pri meraní účinnosti internetovej komunikácie pri budovaní PR

17.  Nakoľko je meranie účinnosti PR vzťahu podniku a verejnosti jednoduché, vytvára meranie aj pre malý podnik relatívne nízke náklady.

18. Ďalším dôvodom na využívanie internetovej komunikácie je fakt, že internet je všade prítomný. Rýchlosť spojenia je nezávislá na mieste, kde sa komunikujúci nachádza, pričom je možné osloviť veľké množstvo potenciálnych, ale aj už existujúcich zákazníkov.

19. Public relation  zmenilo  svoj obsah v úzkom prepojení s vývojom internetu. V súčasnosti sa javí pre malé podniky veľmi efektívne vytvárať PR obsah  na svojich webových stránkach, na ktorých návštevníci nájdu potrebné informácie.

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *